utorak, 20 oktobar 2009 09:30

JP za stambene usluge „BOR“ u stambenim zgradama sa kojima ima potpisan Ugovor o održavanju, nadležno je da održava sve delove zgrade koji su zajednički za sve stanare.

Sa uvođenjem primene novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada kao i Odluka o kućnom redu (Službeni list opštine Bor br. 28 iz 2017. godine) od 01.01.2018. godine, stvoreni su uslovi za poboljšano održavanje zgrada. U tom okviru mi vam nudimo sledeće (pogledajte sledeće priloge):

PRILOG 1

PRILOG 2

PRILOG 3

PRILOG 4

J.P. za stambene usluge „Bor“ u Boru raspolaže poslovnim prostorijama koje izdaje u zakup. Pod poslovnim prostorijama smatraju se poslovne zgrade i prostorije, montažni objekti i garaže.

Javno preduzeće za stambene usluge „Bor“ vrši naplatu komunalnih usluga za račun ostalih javnih komunalnih preduzeća a za račun skupštine zgrada vrši naplatu naknade za održavanje zgrade.

Javno preduzeće za stambene usluge „Bor“ vrši naplatu komunalnih usluga za račun ostalih javnih komunalnih preduzeća, a za račun skupštine zgrada vrši naplatu naknade za održavanje zgrade. Korisnici i vlasnici stanova u Boru preko objedinjenog računa na jednom mestu plaćaju sledeće usluge :

 • Grejanje stana,
 • Utrošenu hladnu vodu,
 • Iznošenje smeća,
 • Čišćenje zajedničkih prostorija u zgradi,
 • Utrošenu toplu vodu,
 • Zakup stana,
 • Tekuće održavanje zajedničkih delova zgrade,
 • Investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade.

Komunalne usluge se mogu plaćati na više načina:

 • Naplatom na šalterima J.P. „Bor“ u sedištu preduzeća u N.Pašića 14 ili u Novom gradskom centru Bobijeva 46 lokal3.
 • Obustavom od zarade korisnika stana koju realizuje obračunska služba preduzeća u kome korisnik stana radi.
 • Trajnim nalogom kod banke, odnosno plaćanje sa tekućeg računa gradjana.
 • Uplatom mesečnih iznosa zaduženja na tekući račun J.P. za stambene usluge „Bor“ kod Aik banke br. 105 – 75015 – 24 sa obaveznim upisom poziv na broj (odobrenje).
 • “E-banking” uplatom na naše račune. Za stanje i uvid u Vaše zaduženje možete videti na ovom sajtu, pod menijem KORISNICI, ili kliknite OVDE.

Komunalne obaveze za stan se plaćaju do 15-og u mesecu za prethodni mesec, a najkasnije u roku od 90 dana. Ukoliko se u ovom roku ne izmire obaveze, zaračunava se zakonska kamata. Ukoliko se komunalne obaveze ne izmire ni posle istečenog roka od 10 meseci naplata se vrši sudskim putem.

· Novosti u vezi cena usluga JSP BOR možete pronaći i na stranici „VESTI“ i “CENOVNIK”

· Za sva pitanja i kontakte možete ostvariti preko naše e-mail adrese ili direktno putem telefona koje možete naći na početnoj strain.

PREDMET ODRŽAVANJA

JP za stambene usluge „BOR“ u stambenim zgradama, sa kojima ima potpisan Ugovor o održavanju, nadležno je da održava sve delove zgrade koji su zajednički za sve stanare. To podrazumeva sve elemente koji ne pripadaju ni jednom stanu pojedinačno, a koriste ih svi stanari zgrade, ili više njih. U zajedničke delove zgrade konkretno spadaju: Krov sa svim izolacijama, spoljni i noseći zidovi, fasade, zajednička stepeništa i hodnici, ulazna i podrumska vrata i drugi ulazi, liftovi, zajedničko osvetljenje, zajednički razvod svih instalacija u zgradi (vodovod zaključno sa vodomerom, kanalizacija zaključno sa prvom spoljnom šahtom, elekro-instalacije zaključno sa razvodnom tablom, grejanje zajedno sa ekspanzionom posudom a do podstanice) i slično. Održavanje pojedinačnih stanova ne spada u domen održavanja JP „Bor“ i svaki vlasnik je dužan da održava svoj stan o sopstvenom trošku.

POSTUPCI KOD POJAVA NEDOSTATAKA

OTVARANJE NALOGA ZA IZVOĐENJE RADOVA

Radovi na održavanju otpočinju otvaranjem NALOGA ZA IZVOĐENJE RADOVA na posebnom obrascu, od strane odgovornih lica Skupštine zgrade, a u Tehničkoj službi JP „Bor“. Nalog mora da se odnosi na radove koji su predmet održavanja zajedničkih delova zgrade. Radovi po nalogu izvode se do iznosa OVLAŠĆENJA koje odgovorno lice ima, dobijeno od strane Skupštine zgrade. Za radove preko iznosa ovlašćenja, odgovorno lice je dužno da donese posebnu ODLUKU Skupštine zgrade o izvođenju predmetnih radova. Otvaranje naloga vrši se u prostorijama tehničke službe JP „Bor“ svakog radnog dana od 07 do 09 i od 13 do 15 časova, osim za hitne slučajeve, kada se može otvoriti nalog bilo kada od 7 do 15 časova, ili za one najhitnije i van radnog vremena kod dežurnih službi. Za detaljnija objašnjenja, treba se obratiti našoj Tehničkoj službi.

ODGOVORNA LICA SKUPŠTINE ZGRADE

Odgovorna lica Skupštine zgrade su PREDSEDNIK i jedan ZAMENIK PREDSEDNIKA Skupštine zgrade. Izbor odgovornih lica vrši Skupština zgrade na svojoj sednici, na kojoj je neophodno doneti sledeća dokumenta:

 • ODLUKU o izboru predsednika i zamenika predsednika Skupštine zgrade
 • ODLUKU o sklapanju Ugovora o održavanju sa JP „Bor“
 • OVLAŠĆENJE Predsedniku i Zameniku o visini sredstava sa računa zgrade do kojih mogu samostalno otvarati naloge.
*Formulare i dokumenta možete preuzeti na stranici “DOKUMENTA”

Ova dokumentacija je važeća ukoliko je svojim potpisima overe vlasnici ili zakupci nadpolovične većine ukupnog stambenog prostora. Pri tom su važeći samo potpisi vlasnika (ili zakupca) stana ili njegovog supružnika. Ovlašćena lica zgrade takođe mogu biti samo vlasnik stana ili njegov supružnik. Na osnovu ove dokumentacije, predsednik Skupštine zgrade sklapa sa JP „Bor“ Ugovor o održavanju zajedničkih delova zgrade.

PROGRAM ODRŽAVANJA ZGRADE

Svaka zgrada je dužna po zakonu da donese godišnji ili višegodišnji PROGRAM ODRŽAVANJA. Tim programom vrši se dugoročno planiranje održavanja zgrade, izbegavajući sukobe među stanarima, te omogućava planiranje potrebnih sredstava i njihovo racionalno trošenje.

FINANSIRANJE I NAKNADNA IZDVAJANJA

Svaki korisnik stana uplaćuje sredstva namenjena za redovno održavanje zajedničkih delova zgrade, u iznosu od 5 dinara po m2 stambene površine svog stana, odnosno 6 dinara po m2 ukoliko zgrada ima lift. Kroz naplatu uplaćena sredstva sakupljaju se na zajednički račun zgrade. Ovlašćena lica mogu da otvaraju naloge ili donose odluke o izvođenju radova na održavanju zgrade do iznosa prikupljenih sredstava. Ukoliko na zgradi postoji potreba za pojačanim održavanjem, u cilju prikupljanja nedostajućih sredstava, Skupština zgrade je dužna da donese Odluku o naknadnom izdvajanju za pojačano održavanje ili određenu vrstu radova.

ZAKUPCI STANOVA

Zakupci stanova čiji su vlasnici udružili svoje stanove u JP „Bor“ i za koji se zakupnina uplaćuje na račun JP „Bor“, učestvuju u sredstvima za održavanje zajedničkih delova zgrade istim iznosom kao i vlasnici stanova. Takođe se kod njih jedan deo zakupnine odvaja za održavanje samog zakupljenog stana, tako da ovi zakupci imaju pravo na održavanje svih instalacija u stanu, a koje se nalaze u zidu. Delovi instalacija koji se nalaze van zida, kao što su sanitarije ili elektro armatura ne spadaju u domen održavanja JP „Bor“ i svaki zakupac je dužan da ih održava o sopstvenom trošku.

DEŽURANJE

Za najhitnije intervencije, a kada do kvara dođe neradnog dana ili radnog dana a van radnog vremena, organizovane su i dežurne službe, koje rade u sledećem režimu:

- aktivno dežurstvo:

 • radnim danima u poslepodnevnim časovima od 15 do 19 č;
 • neradnim danima (subotom, nedeljom, državnim i verskim praznicima) od 8 do 16 č;.

- pasivno dežurstvo:

 • radnim danima od 19 do 22 č;
 • neradnim danima (subotom, nedeljom, državnim i verskim praznicima) od 16 do 22 č.

POTREBNI TELEFONI ZA KONTAKT DEŽURNIH SLUŽBI

U tehničkoj službi JP „Bor“ od 7 do 15 č:

 • 423-143 - tehnička služba
 • 423-188 - centrala

Dežurne službe:

- Vodovod i kanalizacija:

 • 060 0480570 - IZOGRADNJA TOŠIĆ
 • 064 0763663 - IZOGRADNJA TOŠIĆ
 • 061 2911522 - ALEKS INŽENJERING

- Održavanje liftova:

 • 030 444-467 - LIFT ELEKTRO
 • 063 480-608 -         "
 • 063 480 594 -         "
- Elektro i elektromašinski radovi:
 • 030 444-467 - LIFT ELEKTRO
 • 030 2496857 - DOO Fortuna
 • 060 446444 -            "
 • 060 3668866 -          "
- Građevinski i građevinsko-zanatski radovi
 • 060 0480570 - IZOGRADNJA TOŠIĆ
 • 064 0763663 - IZOGRADNJA TOŠIĆ
 • 060 5524757 - SZR Bravarko
 • 063 8194493 - SZR Bravarko
 • · Sve promene važećih Odluka, promene telefonskih brojeva dežurnih službi i ostale informacije biće prvo objavljene u rubrici Vesti, a zatim i na ovoj stranici.

 

 

Poslednje ažurirano petak, 30 mart 2018 06:15
 

Važno

Važno OBAVEŠTENJE.

Svakog radnog dana od 07:00 - 15:00 možete dobiti razne informacije besplatnim pozivom na 0800 030 031

Pozivaju se sve zgrade koje nemaju Ugovor o održavanju, da ovu Zakonsku formu mogu ostvariti sa nama u vrlo kratkom roku.

Kursna lista

Prisutni

Imamo 10 gostiju na mreži

Vaša veza

IP address

Br. poseta od aprila 2011

http://www.hitwebcounter.com/

Counter For Wordpress

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obaveštenje o dežurstvu i kontakt telefone pogledajte u sekciji KONTAKTI.